سرویس های عمومی

سرویس های فهرست شده را می توانید با کلیک بر روی هر یک از ستون ها، بر اساس آن ستون مرتب کنید. پس از انتخاب سرویس مورد نظر خود روی فرم سفارش کلیک نمایید تا به مرحله بعدی سفارش سرویستان راهنمایی شوید.

نکته سرعت مدت ترافیک ویژه مشترکین جدید تعرفه سفارش
128kbps 1 ماهه 3GB 130,500 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
128kbps 1 ماهه 5GB 202,500 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
512kbps 1 ماهه 3GB 153,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
512kbps 1 ماهه 5GB 225,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
1024kbps 1 ماهه 3GB 173,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
128kbps 1 ماهه ∞GB 112500 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 6144kbps 6 ماهه 20GB 1,160,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 6144kbps 6 ماهه 40GB 1,560,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
2048kbps 3 ماهه 3GB 120,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
2048kbps 12 ماهه 15GB 1,145,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 12288kbps 12 ماهه 30GB 1,760,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
128kbps 3 ماهه 3GB 55,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
128kbps 3 ماهه 6GB 275,500 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
128kbps 3 ماهه 12GB 435,500 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
128kbps 3 ماهه 20GB 627,500 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
512kbps 3 ماهه 6GB 343,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
512kbps 3 ماهه 12GB 503,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
512kbps 3 ماهه 20GB 695,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
1024kbps 3 ماهه 6GB 403,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
1024kbps 3 ماهه 12GB 563,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
1024kbps 3 ماهه 20GB 755,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 6144kbps 12 ماهه 30GB 1,560,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 6144kbps 1 ماهه 40GB 1,060,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
512kbps 12 ماهه 12GB 850,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
512kbps 12 ماهه 25GB 1,100,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
2048kbps 12 ماهه 80GB 2,560,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 8192kbps 3 ماهه 3GB 190,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
128kbps 6 ماهه 12GB 503,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
128kbps 6 ماهه 20GB 695,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
128kbps 6 ماهه 40GB 1,095,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
512kbps 6 ماهه 12GB 638,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
512kbps 6 ماهه 20GB 830,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
512kbps 6 ماهه 40GB 1,230,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
1024kbps 6 ماهه 12GB 758,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
1024kbps 6 ماهه 20GB 950,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
1024kbps 6 ماهه 40GB 1,350,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 6144kbps 12 ماهه 15GB 1,200,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 6144kbps 3 ماهه 3GB 160,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
2048kbps 12 ماهه 30GB 1,420,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
512kbps 3 ماهه 3GB 75,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
2048kbps 12 ماهه 48GB 2,048,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
2048kbps 12 ماهه 20GB 1,520,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
128kbps 12 ماهه 20GB 830,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
128kbps 12 ماهه 48GB 1,358,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
512kbps 1 ماهه 20GB 605,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
512kbps 12 ماهه 20GB 1,100,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 6144kbps 1 ماهه 3GB 208,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
1024kbps 1 ماهه 25GB 725,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
1024kbps 12 ماهه 20GB 1,340,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
1024kbps 12 ماهه 48GB 1,868,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
1024kbps 12 ماهه 80GB 2,380,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 6144kbps 3 ماهه 20GB 860,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 6144kbps 3 ماهه 12GB 668,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 6144kbps 3 ماهه 6GB 508,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
1024kbps 12 ماهه 15GB 1,040,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 12288kbps 3 ماهه 3GB 240,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 8192kbps 12 ماهه 30GB 1,660,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
1024kbps 1 ماهه 5GB 245,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
2048kbps 6 ماهه 12GB 848,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
2048kbps 3 ماهه 20GB 800,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
512kbps 12 ماهه 48GB 1,628,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
2048kbps 1 ماهه 3GB 188,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
2048kbps 3 ماهه 6GB 448,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
2048kbps 3 ماهه 12GB 608,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 6144kbps 1 ماهه 10GB 420,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
2048kbps 1 ماهه 5GB 260,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
2048kbps 1 ماهه 25GB 740,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
128kbps 3 ماهه 40GB 1,027,5004 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
512kbps 3 ماهه 40GB 1,095,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 6144kbps 6 ماهه 12GB 968,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
1024kbps 12 ماهه 30GB 1,320,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
1024kbps 3 ماهه 3GB 100,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
128kbps 12 ماهه 12GB 635,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
128kbps 12 ماهه 25GB 885,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 12288kbps 12 ماهه 15GB 1,350,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 8192kbps 12 ماهه 15GB 1,250,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
2048kbps 6 ماهه 40GB 1,440,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
2048kbps 6 ماهه 20GB 1,040,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 6144kbps 12 ماهه 20GB 1,760,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 6144kbps 12 ماهه 48GB 2,288,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 6144kbps 12 ماهه 80GB 2,800,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 8192kbps 1 ماهه 3GB 218,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 8192kbps 1 ماهه 10GB 430,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 8192kbps 1 ماهه 40GB 1,070,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 8192kbps 3 ماهه 6GB 538,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 8192kbps 3 ماهه 12GB 698,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 8192kbps 3 ماهه 20GB 890,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 8192kbps 6 ماهه 12GB 1,028,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 8192kbps 6 ماهه 20GB 1,220,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 8192kbps 6 ماهه 40GB 1,620,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 8192kbps 12 ماهه 20GB 1,880,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 8192kbps 12 ماهه 48GB 2,408,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 8192kbps 12 ماهه 80GB 2,920,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 12288kbps 1 ماهه 3GB 228,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 12288kbps 1 ماهه 10GB 440,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 12288kbps 1 ماهه 40GB 1,080,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 12288kbps 3 ماهه 6GB 568,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 12288kbps 3 ماهه 12GB 728,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 12288kbps 3 ماهه 20GB 920,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 12288kbps 6 ماهه 12GB 1,088,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 12288kbps 6 ماهه 20GB 1,280,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 12288kbps 6 ماهه 40GB 1,680,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 12288kbps 12 ماهه 20GB 2,000,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 12288kbps 12 ماهه 48GB 2,528,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
تا 12288kbps 12 ماهه 80GB 3,040,000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
256kbps 1 ماهه ∞GB 210000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
512kbps 1 ماهه ∞GB 365000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
1024kbps 1 ماهه ∞GB 635000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
2048kbps 1 ماهه ∞GB 1080000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
6144kbps 1 ماهه ∞GB 2532800 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
8192kbps 1 ماهه ∞GB 3211200 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
128kbps 1 ماهه ∞GB 250000 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
256kbps 1 ماهه ∞GB 397222 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
512kbps 1 ماهه ∞GB 824074 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
1024kbps 1 ماهه ∞GB 2050925 ریال ثبت نام   تمدید سرویس
2048kbps 1 ماهه ∞GB 3564814 ریال ثبت نام   تمدید سرویس

 

تعرفه سرویس های نامحدود به شرط استفاده منصفانه
مبلغ ( ریال ) حداقل ترافیک دریافتی در ماه (گیگابایت) سرویس سرعت 1ماهه
112500 2.5 نامحدود برنزی 128
210000 5 نامحدود برنزی 256
365000 10 نامحدود برنزی 512
635000 20 نامحدود برنزی 1024
1080000 40 نامحدود برنزی 2048
2532800 125 نامحدود برنزی 6144
3211200 166 نامحدود برنزی 8192
250000 10 نامحدود طلایی 128
397222 20 نامحدود طلایی 256
824074 40 نامحدود طلایی 512
2050925 120 نامحدود طلایی 1024
3564814 200 نامحدود طلایی 2048

 

فرم قرارداد مشترکین صبانت

 •  سرویس های نامحدود مشمول قانون مصرف منصفانه می باشند و نحوه ارائه این سرویس ها بدین صورت می باشد که مشترک می تواند  با شروع زمان سرویس خود طبق قرارداد حجم مشخصی از سرویس را با  کیفیت بالا و ضریب اشتراک پذیری پایین تری ازالزامات قانونی (ضریب اشتراک پذیری طبق مصوبه 152 کمیسیون تنطیم مقررات رادیویی 1 به 8 می باشند ) که بصورت یک اشتراک 1 به 3  می باشد را تجربه نماید لازم به ذکر است پس از عبور از حجم مشخص شده امکان بهره برداری از سرویس با لحاظ سرعت اسمی طبق  قرارداد برای مشترک فراهم می گردد.

   

تعرفه ترافیک اضافه
حجم اضافه ( گیگابایت ) مبلغ ( ریال )
0.5 18,000
1 36,000
3 108,000
5 180,000
10 320,000
20 560,000
50 1,120,000
100 1,920,000

 

به نکات ذیل توجه داشته باشید :

 

 • قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش فاکتور منظور گردیده است ، معتبر می باشد.
 • تعرفه هایی که ستون اول آنها دارای علامت ★ هستند فقط یک بار و به مشترکین جدید ارائه میگردند و شامل شبانه رایگان نمی باشند.
 • بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده به کلیه تعرفه ها ی بالا  9 درصد مالیات بر ارزش افزوده  (6% مالیات و 3% عوارض شهرداری ) افزوده می گردد .
 • مطابق مصوبه 152 سازمان تنظیم مقررات رادیویی  ، هزینه رانژه  مخابرات (دایری / تخلیه) برابر مبلغ 50000 ریال  بوده که فقط یک بار در هنگام (دایری / تخلیه)  اتصال از مشترکین دریافت می گردد .
 • هزینه ی نصب و راه اندازی  برای تمام سرویس ها برابر مبلغ 95000 ریال بوده که این مبلغ جهت راه اندازی برروی یک سیستم می باشد .
 • هزینه نصب و راه اندازی برروی بیش از یک سیستم جداگانه محاسبه می گردد.
 • مطابق قوانین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سرویس های دارای سرعت بالاتر از ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه تنها برای اشخاص حقوقی و نیز جامعه علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی کشور قابل ارایه می باشد.
 • مطابق قوانین سازمان تنظیم مقررات رادیویی ، ضریب تسهیم در نظر گرفته برای سرویس ها بصورت (1 به 8 ) بوده ولی شرکت صبانت همواره سعی دارد تا خدماتی با کیفیت بالاتر و ضریب تسهیم کمتری از الزامات قانونی در اختیار مشترکین خود قرار دهد .
 • کلیه تعرفه ها  بر اساس مصوبه 181 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  محاسبه و تعیین گردیده است .
 • مطابق مصوبه شماره  177 کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی ، خدمات ارایه شده  طبق ضوابط و چهار چوب توافق نامه سطح خدمات (SLA)  ارائه می گردد .
 • ضریب دسترسی ، مشخص کننده حداکثر میزان دسترسی به خدمات ارائه شده روی بستر شبکه صبانت بوده و با توجه به پارامتر های مندرج در موافقتنامه سطح خدمات (SLA) تعیین گردیده است .
 • میزان تلفات بسته ها (PLR) ، میانگین گم شدن و یا از دست رفتن بسته های IP در طول شبکه صبانت و برابر با 10 درصد می باشد، و صحت آزمون در زمانی معتبر است که  پهنای باند خالی در پورت مشترک جهت تست موجود باشد .
 • تاخیر (Latency) ، متوسط زمانی است که طول می کشد تا یک بسته IP در شبکه صبانت از پورت دسترسی مشتری تا نقطه انتهایی شبکه صبانت برسد و برابر با 300 میلی ثانیه می باشد و Ping test  بر اساس میانگین نمونه برداری متوالی در طول یک ساعت در داخل شبکه صبانت می باشد .
 • مطابق مصوبه 152 سازمان تنظیم مقررات رادیویی ، 25 درصد ترافیک اضافه ارسالی  در سرویس های حجمی و ترافیک اضافه لحاظ گردیده است .
 • مطابق سیاست تشویقی شرکت صبانت ترافیک مصرفی بین ساعت 2 تا 7 صبح در تمامی روزهای هفته رایگان بوده ( به شرط استفاده منصفانه و تا زمان پر نشدن امکانات از طریق  بستر های  مخابراتی ) و تعهدی را برای شرکت به همراه نخواهد داشت .
 • مطابق سیاست شرکت صبانت  پرداخت هزینه آبونمان برعهده شرکت بوده و مشترکین از این بابت مبلغی را پرداخت نمی نمایند .
 • سرویس انتخابی شما با توجه به امکانات موجود در مرکز مخابراتی میباشد،لذا خواهشمنداست برای آگاهی از سرویس انتخابی خود قبل از واریز مبلغ ، با نمایندگان فروش تماس بگیرید.
 • سرویس های با سرعت بالاتر از 2 مگابیت بر ثانیه با توجه به امکانات مراکز مخابرات قابل واگذاری می باشند .
 • قطعی های ناشی از قوه قاهره ( مانند حوادث طبیعی) ،  خرابی تجهیزات مشتری ، Down Time شرکت خدمت دهنده (صبانت) و قطعی هایی که بنا به درخواست مشتری و یا ناشی از تخطی ایشان از قوانین و مقررات و یا مفاد SLA بوده و یا ناشی از عدم پرداخت صورتحساب توسط مشتری و یا ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی و یا امنیتی کشور باشد ، مشمول تعرفه توافق سطح خدمات نمی گردد .
 • پهنای باند تضمین شده (CIR) ، به حداقل پهنای باند اختصاص یافته به مشترک در دوره زمانی اطلاق می گردد که این پهنای باند  برابر 0.125 سرعت اسمی سرویس خریداری شده می باشد .
 •  زمان بازیابی یا تعمیر(MTTR) ، میانگین زمان رفع خرابی و برقراری مجدد خدمت بوده  که برابر سه روز کاری می باشد .

راه‎های ارتباط

تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از خیابان مطهری، خیابان ناهید، شماره 74
تلفن : 83853 021

خبرهای داغ

کابل برگردان مخابرات در مرکز 19 دی قم

به اطلاع مشترکین محترم مرکز  19 دی استان قم می رساند به علت انجام عملیات کابل برگردان شرکت مخابرات در این مرکز ، سرویس اینترنت شما از تاریخ 93/12/25 لغایت 93/12/27 با اختلال همراه خواهد بود.

با تشکر از شکیبایی شما

روابط عمومی صبانت

بازگشت به بالا