کارشناس تعالی سازمانی

 • کارشناس ارشد مدیریت یا مهندسی صنایع
 • تسلط به مدل EFQM
 • تسلط به فرآیند ارزیابی جوایز تعالی سازمانی
 • آشنایی با مدل های اصلی تعالی سازمانی
 • آشنایی با مباحث حوزه مدیریت کیفیت
 • آشنایی با مدل ملی کیفیت ایران
 • آشنایی با مباحث حوزه مدیریت منابع انسانی
 • توانایی مناسب در زبان انگلیسی
 • توانایی کار تیمی
 • علاقه به فعالیت های پژوهشی و مشتاق به یادگیری و پیشرفت
 • حداقل یک سال سابقه فعالیت مرتبط

 

سرویس‌های صبانت