کارشناس استاندارد های مدیریتی

 

  • کارشناس مهندسی صنایع
  • تسلط به استاندارد ISO 9001
  • آشنایی با حوزه HSE
  • آشنایی با فرآیند های ممیزی
  • توانایی مناسب در زبان انگلیسی
  • توانایی کار تیمی
  • حداقل یک سال سابقه فعالیت مرتبط

 

سرویس‌های صبانت