مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

 مصوبه جلسه شماره 253

 مصوبه جلسه شماره 249

اصلاح جدول شماره1مصوبه شماره2جلسه 176موضوع تعرفه واگذاری سرشماره های 4و5رقمی استانی و کشوری مصوبه شماره 3  جلسه شماره 222 كميسيون

اصلاح مصوبه شماره 43 درخصوص تعرفه اتصال دوسویه به ابر زیرساخت مصوبه نهايي شماره1جلسه شماره 214 كميسيون

اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداری شبکه ثابت بی سیم برای ارایه خدمات عمده فروشی مصوبه شماره 2 جلسه شماره 222 كميسيون

تعرفه ارایه خدمات peering درمرکز ارتباط داده

سقف مبالغ قابل دریافت از سوی ارایه کنندگان خدمات بابت استفاده از برق در مراکز مخابراتی مصوبه شماره 2 جلسه شماره 218 كميسيون

مصوبه شماره 1 جلسه شماره 223  دستورالعمل پیشگیری شناسایی و پیگرد مرتکبان برقراری مبادله وانتقال غیرمجاز ارتباطات مخابراتی ورایانه ای

مصوبه شماره1 جلسه شماره 222 كميسيون ضوابط وچارچوب موافقت نامه های سطح خدمات در داخل شبکه زیر ساخت کشور برای ارایه خدمات مبنی بر آی پی

مصوبه نهايي جلسه شماره 204 كميسيون اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مرکز تماس

مصوبه نهايي شماره 1 جلسه شماره 206 كميسيون تمدید اعتبار پروانه

مصوبه نهايي شماره 1 جلسه شماره 218 كميسيون اصلاحیه برخی مفاد مصوبه شماره2جلسه شماره 210 با عنوان اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه

مصوبه نهايي شماره 2 0جلسه شماره 206 كميسيون اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت

مصوبه نهايي شماره 2 جلسه شماره 212 كميسيون شرایط و ضوابط مرتبط با نحوه ادامه فعالیت دارندگان پروانه های عرضه خدمات اینترنت رسا

مصوبه نهايي شماره 3 جلسه شماره 212 كميسيون  اصلاح و جایگزینی مصوبه شماره 113 با عنوان آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی

مصوبه نهايي شماره 3 شماره 210 كميسيون

مصوبه نهايي شماره1جلسه شماره 215 كميسيون تعرفه ارایه هم مکانی در مراکز شرکت ارتباطات زیر ساخت

مصوبه نهايي شماره2  جلسه شماره 223 اصلاح بند 8 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 152 با موضوع تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری adsl

مصوبه نهايي شماره2  شماره 210 كميسيون

ناظر بر وظایف وتعهدات اپراتورهای میزبان در قبال دارندگان  پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت مصوبه نهايي شماره1جلسه شماره 212 كميسيون مقررات

مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237

مصوبه شماره 2 جلسه شماره 237

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 237